English For You (80 Video – 3 Cấp độ)

Link youtube (Subscribe on YouTube: https://goo.gl/jkjFZ7) Beginner Level: https://goo.gl/geABxo​ Elementary Level: https://goo.gl/4zk6Uy​ Intermediate Level: https://goo.gl/6dO0KT​ Beginner Level – Practical Drama Exercise Videos: https://goo.gl/bqOdyp​ Elementary Level – Practical Drama Exercise Videos: https://goo.gl/3KEbVk​ English For You Story Collection: https://goo.gl/9dmld2 Loạt 80 bài học tiếng Anh qua video trên truyền hình đã được rất nhiều người học tiếng […]

Continue Reading

Một số cấu trúc cầu khiến (causative)

1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì I’ll have Peter fix my car. I’ll get Peter to fix my car. 2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác I have my hair cut. (Tôi đi cắt tóc – chứ không phải tôi tự […]

Continue Reading

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả

1. Because, Because of Sau because phải một mệnh đề hoàn chỉnh (có cả S và V) nhưng sau because of phải là một danh từ hoặc ngữ danh từ.  Jan was worried because it had started to rain. Jan was worried because of the rain. We arrived late because there was a traffic jam. We arrived late because of a traffic jam. Có thể dùng because of thay cho on […]

Continue Reading