500 danh từ tiếng anh thông dụng cơ bản

STT Từ tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 1 people /ˈpiːpl / Người 2 history /ˈhɪstəri / Lịch sử 3 way /weɪ / Đường 4 art /ɑːt / Nghệ thuật 5 world /wɜːld / Thế giới 6 information /ˌɪnfəˈmeɪʃən / Thông tin 7 map /mæp / Bản đồ 8 two /tuː / Hai 9 family /ˈfæmɪli / Gia đình 10 government /ˈgʌvnmənt / Chính […]

Continue Reading

Học từ vựng tiếng anh theo phương pháp sơ đồ tư duy Mind Maps

1.Sơ đồ tư duy (mind map) là gì? Bản chất của sơ đồ tư duy là sự liên kết đa chiều của nhiều thông tin, khi nhiều thông tin liên kết với nhau một cách có hệ thống thì việc phát sinh những ý tưởng mới từ các thông tin đó là sẽ dễ dàng […]

Continue Reading