Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác

Grammar
 • Diễn đạt kết quả của một yếu tố tưởng tượng: Sẽ
          If I was asked to work on Sunday I should resign.

 • Dùng trong mệnh đề có that sau những tính từ chỉ trạng thái như anxious/ sorry/ concerned/ happy/ delighted…: Lấy làm … rằng/ lấy làm …vì
          I’m anxious that she should be well cared for.
          (Tôi lo lắng rằng liệu cô ấy có được săn sóc tốt không)
          We are sorry that you should feel uncomfortable 
          (Chúng tôi lấy làm tiếc vì anh thấy không được thoải mái) 
          That you should speak to him like that is quite astonishing 
          (Cái cách mà anh nói với anh ấy như vậy quả là đáng ngạc nhiên).
 • Dùng với if/in case để chỉ một điều khó có thể xảy ra, người ta đưa ra ý kiến chỉ đề phòng ngừa.
          If you should change your mind, please let me know.
          In case he should have forgotten to go to the airport, nobody will be there to meet her.
          (Ngộ nhỡ ông ấy quên ra sân bay, thì sẽ không có ai ở đó đón cô ta mất)
 • Dùng sau so that/ in order that để chỉ mục đích (Thay cho would/ could)
          He put the cases in the car so that he should be able to make an early start.
          She repeated the instructions slowly in order that he should understand.
 • Dùng trong lời yêu cầu lịch sự
          I should like to make a phone call, if possible.
          (tôi xin phép gọi điện thoại nếu tôi có thể)
 • Dùng với imagine/ say/ think… để đưa ra lời đề nghị: Thiết tưởng, cho là
          I should imagine it will take about 3 hours 
          (Tôi thiết tưởng công việc sẽ tốn mất 3 giờ đồng hồ đấy).
          I should say she’s over 40 
          (Tôi cho là bà ta đã ngoài 40)
 • Dùng trong câu hỏi để diễn tả sự nghi ngờ, thiếu chắc chắn
          How should I know? (Làm sao tôi biết được kia chứ)
          Why should he thinks that? (sao nó lại nghĩ như vậy chứ)
 • Dùng với các đại từ nghi vấn như what/ where/ who để diễn tả sự ngạc nhiên, thường dùng với “But”.
          I was thinking of going to see John when who should appear but John himself. 
          (Tôi đang tính là đến thăm John thì người xuất hiện lại chính là anh ấy)
          What should I find but an enormous spider 
          (Cái mà tôi nhìn thấy lại chính là một con nhện khổng lồ)

Nguồn: Ngữ pháp TFlat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *