Liên từ (linking verb)

Grammar

Có một nhóm các động từ đặc biệt có chức năng nối giữa chủ ngữ và vị ngữ tính từ. Không giống các động từ khác, chúng không thể hiện hành động. Do vậy chúng được bổ nghĩa bởi tính từ chứ không phải phó từ. Người ta gọi chúng là liên từ (linking verb). Đó là những động từ ở bảng sau:

be
appear
feel
become 
seem
look
remain
sound
smell
stay
taste

Mary feels bad about her test grade.
Children become tired quite easily.
Lucy looks radiant in her new dress.
They were sorry to see us leave.
The flower smell sweet.
The soup taste good.

Liên từ có các tính chất:

  • Không diễn đạt hành động mà diễn đạt trạng thái hoặc bản chất sự việc. 
  • Đằng sau chúng phải là tính từ chứ không phải là phó từ. 
  • Không được chia ở thể tiếp diễn dù dưới bất cứ thời nào. 

Be, become, remain còn có thể đứng trước một cụm danh từ chứ không chỉ tính từ:

They remained sad even though I tried to cheer them up. (adjective)
He remained chairman of the board despite the opposition. (noun)
Children often become bored at the meetings. (adjective)
She become class president after a long campaign. (noun)
Mary will be happy when she hears the good news. (adjective)
Ted will be a bridegroom this year. (noun)

Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ. Chúng được phép chia ở thì tiếp diễn. Nghiên cứu các ví dụ sau: 

The doctor felt the leg (object) carefully (adverb) to see if there were any broken bones.
Mike felt happy (adjective) after passing his law school exam.
Professor Bob looked at the experiment (object) happily (adverb).
You do not look happy (adjective) today.
The lady is smelling the flowers (object) gingerly (adverb).
After being closed up for so long, the house smells musty (adjective).
The chef tasted the meat (object) cautiously (adverb) before prenting it to the king.
The cake tastes delicious (adjective).

Nguồn: Ngữ pháp TFlat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *