Bài tập phản xạ 163 câu hỏi và câu trả lời tiếng anh cơ bản nhất

Excuse me, are you English? Xin lỗi, bạn là người Anh phải không? No. I’m American. Không. Tôi là người Mỹ. Do you speak English? Bạn có nói tiếng Anh không? A little, but not very well. Một chút, nhưng không tốt lắm. What do you do? Bạn làm nghề gì? I’m a student. Tôi […]

Continue Reading