Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác

Diễn đạt kết quả của một yếu tố tưởng tượng: Sẽ         If I was asked to work on Sunday I should resign. Dùng trong mệnh đề có that sau những tính từ chỉ trạng thái như anxious/ sorry/ concerned/ happy/ delighted…: Lấy làm … rằng/ lấy làm …vì         I’m anxious that she should be well cared for.         […]

Continue Reading