Một số cấu trúc cầu khiến (causative)

1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì I’ll have Peter fix my car. I’ll get Peter to fix my car. 2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác I have my hair cut. (Tôi đi cắt tóc – chứ không phải tôi tự […]

Continue Reading