Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get)

1. Need 1.1. Need dùng như một động từ thường a) Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống: My friend needs to learn Spanish. He will need to drive alone tonight. John needs to paint his house. b) Động từ đi sau need phải ở dạng verb-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ […]

Continue Reading