Từ vựng IELTS theo 20 chủ đề phổ biến

1. Education Double-major (adj): Học song bằng Flying colors (n): Điểm cao Senior (n): Sinh viên năm cuối Sophomore (n): Sinh viên năm 2 Elective subject (n): Môn tự chọn Have deeper insight into (St) (v): Hiểu thêm về Presentation (n): Bài thuyết trình Do research into (St) (v): Nghiên cứu về cái gì Keen […]

Continue Reading