Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại

1. Cách sử dụng Would + like Để diễn đạt một cách lịch sự lời mời hoặc ý muốn gì. Không dùng do you want khi mời người khác.         Would you like to dance with me?         I would like to visit Japan. Trong tiếng Anh của người Anh, nếu để diễn đạt sở thích thì sau like là một v-ing.         He likes reading novel. (enjoyment) […]

Continue Reading