Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal + perfective)

1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã Diễn đạt một khả năng có thể đã xảy ra ở quá khứ song người nói không dám chắc. It may have rained last night, but I’m not sure. He could have forgotten the ticket for the concert last night. I didn’t hear the telephone ring, I might have […]

Continue Reading