Cần bao nhiêu thời gian để học IELTS

Ngôn ngữ cần thời gian để tiếp thu, giống như học các môn học, tập luyện các môn thể thao, học nghề nào đó. Mỗi người có khả năng tiếp xúc, nắm bắt và tiếp thu kỹ năng ngôn ngữ khác nhau, có người học nhanh có người học chậm. Trừ những người có tài […]

Continue Reading